Profil Yayasan Bina Masyarakat (YBM)

TENTANG YAYASAN BINA AL-MUJTAMA’

(YAYASAN BINA MASYARAKAT / YBM)

Nama dan Pendirian

Pertama kali Badan Hukum ini didirikan pada hari Rabu, 31 Maret 2004; Akta Pendirian Notaris Faishal A. Waber, S.H. dengan nomor 10, yang diberi nama Lembaga Bina Masyarakat (LBM). Berkedudukan di kota Malang, dengan cabang-cabangnya ditempat lain, menurut keputusan dewan pengurus.

Pada tahun 2012, status Badan Hukum LBM kemudian ditingkatkan menjadi Yayasan Bina al-Mujtama (Yayasan Bina Masyarakat / YBM), yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.6036.AH.01.04.Tahun 2012.

Asas

Yayasan Bina Masyarakat ini berazaskan Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan as-Sunnah, serta berhaluan Ahli Sunnah wal Jama’ah menurut pemahaman salafusholih. Atau dengan bahasa bebasnya “Mengikuti Imam Syafi’i manhajan wa madzhaban.”

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Yayasan Bina Masyarakat ini adalah:

 1. Terbentuknya masyarakat yang gemar menuntut ilmu demi kemulian hidup dunia dan akhirat.
 2. Terciptanya masyarakat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta’ala cerdas, terampil, sehat lahir dan batin, sehingga mampu berjuang demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
 3. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya insani yang berkomitmen tinggi terhadap ajaran Islam dan nilai-nilai kebenaran demi terwujudnya masyarakat yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Usaha-usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas , YBM berusaha :

 1. 1. Menyelenggarakan program pendidikan formal yang meliputi taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
 2. 2. Menyelenggarakan program pendidikan non-formal berupa :
  • – Mengembangkan sarana ibadah untuk umat Islam dengan mendirikan masjid-masjid, membentuk pusat kajian Islam (Islamic centre), majlis-majlis taklim dan sejenisnya.
  • – Membina dan mengembangkan pendidikan dakwah Islamiyah.
  • – Menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan sumber daya manusia.
  • – Membina masyarakat, pondok pesantren, pesantren kilat,pengajian dan sejenisnya.
  • – Mengadakan Taman Pendidikan Al-Qur’an ( TPA ), kursus, pelatihan, seminar, islamic centre, kelompok belajar, loka karya, widya wisata atau sejenisnya.
  • – Pendidikan melalui berbagai media, termasuk media cetak, pameran, pertunjukan, perpustakaan, pertandingan, perlombaan komunikasi, informasi dan media elektronika.
 3. 3. Menghimpun dan menyalurkan dana dari para donatur baik dari dalam dan luar negeri yang berasal dari dana hibah, shodaqoh dan zakat serta dana lain yang sah dan halal sesuai dengan syari’at Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
 4. 4. Bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia kesehatan.
 5. 5. Membina dan mengelola panti asuhan, penitipan anak, rehabilitasi anak bermasalah dan sejenisnya.
 6. 6. Mengelola Taman Pendidikan dan menyelengarakan program beasiswa.
 7. 7. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan YBM.
 8. 8. Mendirikan koperasi syari’ah guna mencari dana untuk kepentingan pengembangan lembaga.
 9. 9. Menyediakan sarana fisik guna menopang kegiatan-kegiatan lembaga.
 10. 10. Mengusahakan dan atau mendirikan rumah sakit bersalin atau balai pengobatan swasta.
 11. 11. Berupaya dalam kegiatan lain yang tidak menuyimpang dari azas dan tujuan lembaga dalam arti seluas-luasnya dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwenang.

Susunan Pengurus

Pendiri: Dr. KH. Agus Hasan Bashori, Lc. M.Ag.
Pembina: M. Syuaib al-Faiz, Lc. M.Si.
Pengawas: Yusuf Harun, M.A.Â
Dewan Penasehat: 1. K.H. Abdul Wahid
2. Faisal Waber, S.H.
3. Haris Fajar, S.H.
4. Prof. Dr. Hariyadi
5. Drs. A. Taufik Kusuma
A.PENGURUS HARIAN
1. Ketua: Dr. Agus Hasan Bashori, Lc. M.Ag.
2. Sekretaris : Mahendra Hadi Saputra, S.T.
3. Bendahara : M. Ali Khudlori
4. Bidang Dakwah: Abdul Aziz, S.KM.
5. Bidang Web: Arifudin, S.Kom.
B. KETAKMIRAN MASJID JAMI’ AL-UMM
1. Ketua: Ahmad Sobrun Jamil,
C. BIDANG PENDIDIKAN
1. Ketua Bidang: M. Mujib Anshor, S.H., M.Pd.I.
2. Kepala Mahad Aimmah: Ustadz Harno Purwanto, S.P., M.PI
3. Kepala RUAQ: Salman al Farisi S.Pd
4. Kepala SD – Islam: Frizcal Prayogo, S. Pd.
5. Kepala SMP – Islam: Heri Bagus Ardiansyah, S.Pd.I
6. Kepala SMA/MA: M. Mujib Anshor, S.H., M.Pd.I.
7. Kepala Pesantren: Ustadz M. Syu’aib Al-Faiz Lc. M.Si.
D. KOORDINATOR KEAMANAN: Mursin Effendi

Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan

 1. Diklat Agama Islam
 2. Program Taklim (pengajian rutin) melalui Masjid Jami’ Al-Umm dan Radio Al-Umm FM, 102.5 MHz
 3. Konsultasi Agama dan Keluarga
 4. Penyaluran Zakat dan Sedekah
 5. Pendidikan melalui media cetak dan elektronik
 6. Pendidikan melalui RUAQ, SDI AL UMM, SMPI AL UMM, SMAI AL UMM dan Pesantren Tinggi Al-Aimmah

Video berikut merupakan profil singkat Yayasan Bina Masyarakat (YBM) yang berlokasi di Jalan Joyoagung No. 1, Merjosari – Kota Malang. Gambar diambil pada bulan Mei 2012. Suara latar dibaca oleh Ustadz Abu Hamzah, surat al-Baqoroh 179 “ 208.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *